GIÁO DỤC-Y TẾ
Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Long Xuyên
06/10/2021 04:27:50

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LONG XUYÊN


Số: 41/TB- UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Long Xuyên, ngày 27 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Tăng cường xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh Covid-19

trên địa bàn xã Long Xuyên


Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Quy chế quản lý Chợ trên địa bàn xã.

Trước tình hình thực tế, hiện nay chợ Cậy đang thực hiện nâng cấp, cải tạo do đó xảy ra tình trạng người dân buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, ngõ đi lại của khu dân cư, cổng trường học ven theo TL 394, tỉnh lộ 395... Điều này gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.

Để góp phần nâng cao ý thức của người dân, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. UBND xã Long Xuyên thông báo đến tổ chức, các tiểu thương và toàn thể nhân dân, cần nghiêm chỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ban Quản lý Chợ Cậy

Tăng cường quản lý, đảm bảo trật tự, bố trí, sắp xếp cho người dân bán hàng tại Chợ Cậy, tuyệt đối không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ngõ ra vào chợ, cổng trường học làm nơi buôn bán.

Các trường hợp vi phạm Ban quản lý Chợ Cậy không thu vé chợ và yêu cầu người dân chấp hành nghiêm quy định không bán hàng trên vỉa hè, lòng, lề đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

2. Đối với người bán hàng từ địa phương khác đến: Yêu cầu phải bầy bán hàng trong Chợ, tuyệt đối không bán hàng trên vỉa hè, lòng đường ven đường TL 394, đường ngõ vào Chợ, cổng trường học…

3. Đối với các hộ kinh doanh, buôn bán trên tuyến đường TL 394, 395.

- Không bày bán các mặt hàng ra khỏi phạm vi cửa nhà mình, chỉ được bán các mặt hàng mang về, không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán.

4. Đối với người dân mua hàng

- Không được dừng, đỗ xe dưới lòng, lề đường để mua hàng; đảm bảo khoảng cách khi mua hàng.

5. Giao cho Công an xã phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử phạt các hành vi cố tình vi phạm buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, ngõ đi lại của khu dân cư, cổng trường học…

Trên đây là thông báo tăng cường xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và phòng chống Covid-19 trên địa bàn xã Long Xuyên, đề nghị mọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- TT Đảng ủy; HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Đài TT;(Thông báo trên hệ thống truyền thanh)

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Đình Ngọc

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
98.9%
Số hồ sơ xử lý: 1914
Trước & đúng hạn: 1892
Trễ hạn: 22
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LONG XUYÊN - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Đình Hưng - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Long Xuyên

Điện thoại: 02203.778.039

Email: vudinhhung1972@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 1,651